Adatkezelési szabályzat

SpeedLight Photo Agency Weboldal ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Alapelvek
A SpeedLight Photo Agency Weboldal Adatkezelője a Weboldal használatával együtt járó adatkezeléseket a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően végzi.

Az Adatkezelő az adatvédelem sarkalatos elveit szem előtt tartva csak annyi és olyan adatot kér a Felhasználótól, amennyi a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges. Az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

Harmadik fél számára – a törvényben előírt adattovábbításokat kivéve – az adatokat csak a Felhasználó előzetes hozzájárulása alapján továbbítja. Az adattovábbításokra csak abban az esetben kerül sor, ha az Adatkezelő a Felhasználót előzetesen, részletesen és egyértelműen tájékoztatta az adattovábbítás céljáról, és arról, hogy az adatokat kinek továbbítja.

Az Adatkezelő az adatkezelését az adatminőségre vonatkozó előírásokhoz igazítja, azaz az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes. A kezelt adatok pontosak, teljesek, és az Adatkezelő bizonyos időközönként gondoskodik azok időszerűségének fenntartásáról is.

Az adatkezelési elvek az alábbi jogszabályokkal vannak összhangban:

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény II. fejezete (a továbbiakban: Infotv.)
- Az elektronikus kereskedelemről, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.)
- A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény)
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban ÁFA törvény)

Az adatkezelési szabályzatban előforduló definíciók:

Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Érintett
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Személyes adat
Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett hozzájárulása
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás
Az adat meghatározott (adatkezelőn és adatfeldolgozón kívüli) harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

A SpeedLight Photo Agency (www.speedlightphoto.hu) adatkezelése

Adatkezelő
Murányi Gábor
8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 24.
Mobil: +36209598704
E-mail cím: info@speedlightphoto.hu

Adatfeldolgozó
A honlappal összefüggő adatkezelésekhez az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A honlap szolgáltatásaival összefüggő adatkezelések
A honlap szolgáltatásai közül a képrendelés előzetes regisztrációhoz kötött.

Regisztrációval szolgáltatott adatok
- teljes név*
- felhasználónév*
- jelszó*
- e-mail cím*
- ország*
- cím (postacím, számlázási cím)*
- telefonszám

A *-gal jelölt mezők kitöltése a Felhasználóval kötött szerződés létrehozatala, a szerződés teljesítése, és az abból eredő díjak számlázása céljából szükséges. Továbbá a Felhasználó nevének, felhasználónevének és jelszavának kezelése a Weboldalon való azonosítást szolgálja, míg az elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám) a kapcsolattartáshoz szükségesek.

A név és lakcím (számlázási cím) kezelése törvényi felhatalmazáson alapul, az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint az Elkertv. 13/A. § (1)-(2) bekezdése, valamint az ÁFA törvény 169. §-a szerint. A számviteli törvény 169. §-a alapján, illetve az ÁFA törvény 169. §-a alapján az Adatkezelő 8 évig őrzi a számlán szereplő személyes adatokat.

Minden egyéb adat kezelésére az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A regisztrációval átadott adatokat az Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg a Felhasználó tagja a SpeedLight Photo Agency oldal közösségének. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti regisztrációjának törlését. Az Adatkezelő az 1 éve inaktív Felhasználó adatait – előzetes figyelmeztetést követően, 3 hónap elteltével – törli.

A képrendelést követően az Adatkezelő a Felhasználó adatait a Ptk. 6:22.§-a szerint a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben keletkezett követelés elévüléséig, azaz 5 évig kezeli.

Hírlevél szolgáltatás
A Felhasználók újdonságokról, hírekről szerezhetnek tudomást, ha feliratkoznak a hírlevélre. A hírlevélre való feliratkozás nem kötött előzetes regisztrációhoz. A hírlevél kiküldésére kizárólag elektronikus úton kerül sor, ezért Adatkezelő a hírlevél szolgáltatáshoz a Felhasználó elektronikus levélcímét kezeli.

Az e-mail cím kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás. A hírlevél lemondását a Felhasználó bármikor kezdeményezheti a hírlevél alján található linket használva.

Blog
A Felhasználó a SpeedLight Photo Agency blogját a www.blogger.com adatvédelmi irányelvei szerint veszi igénybe [elérhető: http://www.blogger.com/privacy].

Honlapra látogatások
A szolgáltatás nyújtása, illetve a honlap üzemeltetése során az Adatkezelő rögzíti a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat. A honlap technikai üzemeltetése érdekében tehát az Adatkezelő a következő automatikusan keletkező információkat használja fel: a számítógép IP-címe, domain-név (URL), a hozzáférés adatai, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve. Ezeket az adatokat az Adatkezelő összesített formában hasznosítja, szolgáltatása javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezeket a technikai jellegű adatokat az Adatkezelő az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése szerint a Felhasználó hozzájárulásával kezeli. Az adatokat a Felhasználó által megadott egyéb adatokkal semmilyen módon nem kapcsolja össze.
Az Adatkezelő a naplófájlokban tárolt adatok között az IP címet 6 hónapig tárolja, ezt követően törli a rendszerből.

Anonim látogatásazonosító (cookies) alkalmazásra nem kerül sor.

Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az információs önrendelkezési jog gyakorlása
A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja.

A Felhasználó továbbá kérheti a valóságnak meg nem felelő személyes adat helyesbítését, illetve törlését is. Az adat törlésére irányuló kérést akkor nem teljesíti az Adatkezelő, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

A tájékoztatást, az adatok törlését, illetve helyesbítését kérő levelét az alábbi e-mail címre juttassa el: info@speedlightphoto.hu

Bírósági jogérvényesítés
A Felhasználó személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

Dr. Péterfalvi Attila András elnök
1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályos: 2017. március 02. napjától.