Felhasználási feltételek

A www.speedlightphoto.hu Weboldalainak felhasználási feltételei (Általános Szerződési Feltételek)

A www.speedlightphoto.hu Weboldalainak felhasználási feltételei (Általános Szerződési Feltételek)
Hatályos: 2017. március 02. napjától

I. Bevezető rendelkezések

1. A jelen Felhasználási feltételek (Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF) a SpeedLight Photo Agency Kft. (8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 24. - a továbbiakban: Üzemeltető/Adatkezelő - által üzemeltetett http://www.speedlightphoto.hu oldalain (a továbbiakban: Weboldal) elérhető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Megrendelő/Felhasználó – együttesen: Felhasználók) általi használatának feltételeit tartalmazza.

2. A Szolgáltatás használatával, illetve a Weboldal bármely oldalának látogatásával a Felhasználó elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket. Az Üzemeltető jogosult a jelen Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására akként, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon jól láthatóan és közérthetően tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használata, illetve a Weboldal bármely oldalának látogatása a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti. Az Üzemeltető ezúton is javasolja a Felhasználóknak, hogy a Felhasználási feltételeket időről-időre ismét tanulmányozzák át, hogy a hatályos információk birtokában legyenek.

II. A Szolgáltatás használatának általános szabályai

1. Regisztráció, felhasználói fiók

1.1 A Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, illetve felhasználói fiókot akkor hozhat létre, ha saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál és

- 14. életévét betöltött kiskorú – ez esetben kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig használhatja a Szolgáltatást,

- elmúlt 18 éves, továbbá a cselekvőképessége nem korlátozott.

1.2 A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztráció során. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában a megváltozott adatot aktualizálni. Amennyiben Felhasználó az adataiban - így különösen a szállítási címben - bekövetkezett változásokat az adatbázisban nem vezeti át, az abból adódóan keletkezett károkért, késedelmes szállításért egyéb ezen mulasztással összefüggő hátrányos jogkövetkezményekért Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli, a meghiúsult kiszállítás költsége a Felhasználót terheli.

1.3 Egy Felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet.

2. A Szolgáltatás használatának egyéb feltételei

2.1 Az Üzemeltető felelőssége

2.1.1 Az Internet nyílt, és biztonságosnak nem tekinthető hálózat jellegére figyelemmel az elektronikus formában továbbított tartalmak megsemmisülése, késedelmes megérkezése, vagy bármely egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

2.1.2 Az Üzemeltető nem garantálja, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés folyamatos, vagy hibamentes lesz. A Weboldal használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működéséből, az esetleges üzemzavarból eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősségét az Üzemeltető kizárja.

2.1.3 A Weboldalon megjelenített minden információ kizárólag tájékoztatás céljából kerül közzétételre, az azokban előforduló hibákért vagy félreérthetőségért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

2.1.4 Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszónak illetve fióknak a Felhasználó tudtával vagy tudta nélkül történő illetéktelen használatából eredő károkért.

2.2 A Felhasználó felelőssége

2.2.1 A Weboldalon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A Weboldalon elhelyezett képeket és tartalmakat sem a Felhasználó, sem az oldalra látogató nem jogosult lementeni és a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi-gazdasági célra bármilyen módon felhasználni.

2.2.2 A Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget a Felhasználó viseli, ideértve például a bárki által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmaknak (például vírusok, férgek) a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károkat és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

2.2.3 A Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának bárki általi illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

2.3. A jelen Felhasználási feltételekre irányadó jog Magyarország joga. A jelen Felhasználási feltételekkel, illetve a Szolgáltatás használatával összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető a hatáskörtől függően alávetik magukat a Székesfehérvári Városi Bíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

2.4 A jelen Felhasználási feltételek elfogadásával létrejött szerződést mind az Üzemeltető, mind a Felhasználó rendes felmondással, 30 napos határidővel felmondhatja. Az Üzemeltető a felmondást követően 30 nappal törli Felhasználó minden adatát - a Felhasználó által létrehozott felhasználói fiókkal/fiókokkal - együtt a rendszerből. A Felhasználó felelőssége azonban a regisztráció megszűnését, illetve a Felhasználó adatainak törlését követően továbbra is változatlanul fennmarad azon jogsértések tekintetében, amelyeket a Felhasználó megelőzően okozott.

2.5 Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben bármely Felhasználó a jelen Felhasználási feltételekben leírtakkal ellentétes módon jár el, úgy a Felhasználónak a Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza, a felhasználói fiókját felfüggessze, és a közzétett Felhasználási feltételeket sértő tartalmat eltávolítsa.

3. Adatvédelem

A felhasználói adatok kezelésével, illetve a személyes adatok védelméhez fűződő jog érvényesítésével kapcsolatos minden információ megtalálható az Adatvédelmi szabályzatban, amely az alábbi címen érhető el, és amely a jelen Felhasználási feltételek elválaszthatatlan részét képezi: http://www.speedlightphoto.hu/index.php?oldal=adatkezelesi_szabalyzat

III. A Szolgáltatás díjazása

1. Díjmentes szolgáltatások

A III. 2. pontban felsorolt díjköteles szolgáltatásokon kívül díjmentes a Weboldal valamennyi Szolgáltatásának használata és a Weboldal böngészése, így díjmentes a regisztráció és a felhasználói fiók fenntartása.

2. Díjköteles szolgáltatások

2.1 A http://www.speedlightphoto.hu Weboldal Képrendelés szolgáltatásának használata ellenérték megfizetéséhez kötött (díjköteles).

2.2 Az Üzemeltető mindenkori hatályosított díjakat (képek és termékek ára, szállítás-csomagolás díja) a Képrendelés menüpontban közli a Felhasználókkal/Megrendelőkkel. Az Üzemeltető bármikor jogosult a díjak módosítására azzal, hogy a módosított díjak a módosítást követően érkezett rendelésekre vonatkoznak. A közzétett árak bruttó árak, melyek az Üzemeltető alanyi mentessége folytán ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

2.3 A Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó/Megrendelő által fizetendő összeg az általa megrendelt kép(ek) illetve termék(ek) ára és darabszáma alapján a szállítás-csomagolás díjával növelten kerül meghatározásra. A díjköteles szolgáltatás igénybe vételéről az Üzemeltető számlát állít ki és juttat el a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó/Megrendelő számára.

IV. Képrendelés

1. Általános rendelkezések

1.1 A Weboldal Képrendelés menüpontjában elérhető Szolgáltatást a regisztrált, bejelentkezett Felhasználók vehetik igénybe.

1.2 A megrendelés szerződéskötési nyilatkozatnak (ajánlatnak) minősül, a megrendelés Felhasználó/Megrendelő általi elküldésével és az Üzemeltető által a megrendelésről küldött visszaigazolással az Üzemeltető és a megrendelő Felhasználó között létrejön a szerződés a jelen Felhasználási feltételekben közzétett szerződési feltételek, valamint a Képrendelés menüpontban közzétett árak és díjak mellett, amelyet mindkét fél köteles teljesíteni.

1.3 Olyan egyedi termékek és szolgáltatások esetén, amelyek a Megrendelő külön kívánságára egyedileg kerülnek legyártásra, nem érvényesíthető a vásárlástól/megrendeléstől való elállás joga, mert az egyedi termék legyártását az Üzemeltető a megrendelés megérkezését követően haladéktalanul megkezdi. Ebbe a körbe tartoznak a fotószolgáltatások és az egyedi fényképes (ajándék)tárgyak.

1.4 Az Üzemeltető a képeket nem kizárólagos jelleggel forgalmazza. A kizárólagos jog külön megállapodás tárgya lehet.

2. Szerzői jogi és személyiségi jogi rendelkezések

2.1 A Weboldalon található szöveges, képes és más jellegű anyagok szerzői jogilag védettek. A vízjelezett képek tervezési célra letölthetők, minden más jellegű felhasználásuk, illetve a Weboldalon található minden egyéb anyag (grafika, szöveg stb.) felhasználása az Üzemeltető engedélyéhez kötött.

2.2 Az Üzemeltető bármely kép (fotó) digitális formátumban magánszemély(ek)nek történő értékesítése esetén kizárólag saját használatra kiterjedő felhasználási jogot ad el, azaz a felhasználási jog nem terjed ki kereskedelmi vagy kampány célú felhasználásra, illetve bármilyen üzleti haszonszerzést célzó, vagy azt eredményező felhasználásra. A magánszemély Megrendelőnek saját használatra átengedett felhasználási jog kizárólag a többszörözés jogát foglalja magában, amely alapján a Megrendelő jogosult a digitálisan megvásárolt kép (fotó) anyagi hordozón való rögzítésére, illetve a digitális formátum saját használatra történő másolására. Az itt felsoroltakat meghaladó felhasználás az átengedett felhasználási jog mértékének megsértését jelenti, amely felhasználás(ok) után az Üzemeltető díjazásra jogosult, és az elmaradt hasznának, továbbá az esetlegesen felmerült kárának megtérítését követelheti.

2.3 Az Üzemeltető bármely kép (fotó) digitális formátumban médium(ok)nak történő értékesítése esetén a vásárlást követő egy éven belül felhasználható, egyszeri, át nem ruházható felhasználási jogot ad el területi korlátozás nélkül, azaz egy vásárlás, egy termék vagy publikáció egy kiadására, azon belül egy előfordulásra vonatkozik. A nem egyszeri felhasználás külön megállapodás tárgyát képezheti. Az egy terméken, publikáción belüli többszöri előfordulás, illetőleg az újabb kiadásban (pl. utángyártásban) történő megjelenés újabb vásárlást igényel. Az itt felsoroltakat meghaladó felhasználás az átengedett felhasználási jog mértékének megsértését jelenti, amely felhasználás(ok) után az Üzemeltető díjazásra jogosult, és az elmaradt hasznának, továbbá az esetlegesen felmerült kárának megtérítését követelheti. A Megrendelő (médium) a felhasználás során köteles feltüntetni a kép forrását és a fotós nevét az Üzemeltető által megadott módon (pl.: © Fotó: Murányi Gábor/SpeedLight Photo Agency). Ez történhet a kép mellett, vagy amennyiben a kép és forrása, illetve a fotós neve ekként is egyértelműen beazonosítható, akkor erre elkülönített helyen is, pl. képjegyzék, forrásjegyzék stb.

2.4 A médium(ok)nak történő értékesítést meghaladóan valamennyi egyéb üzleti, kereskedelmi vagy kampány célú felhasználásra felhasználási jogot az Üzemeltetővel kötött egyedi szerződés alapján lehet szerezni. A Weboldal Képrendelés menü pontjának használatával a médium(ok)nak történő értékesítésen kívül üzleti, kereskedelmi vagy kampány célú felhasználási jog nem szerezhető.

2.5 Az olyan felhasználás, amely a művön (fotón, képen) ábrázolt személy személyhez fűződő jogait (Ptk.) érinti, és a felhasználás kifejezett hozzájárulást igényel az ábrázolt személytől (jogutódtól), a hozzájárulást a Felhasználó/Megrendelő köteles megszerezni. Az ilyen képeknél a fenti hozzájárulás esetleges díját az Üzemeltetőnek fizetendő díj nem tartalmazza.

3. A Szolgáltatás díjának megfizetése

3.1 A Szolgáltatás díját (ami a megrendelés összértéke a szállítás-csomagolás díjával növelten) 10.000,-Ft feletti megrendelés esetén a megrendelt termék Üzemeltető általi elküldését megelőzően átutalással kell megfizetnie a Megrendelőnek az Üzemeltető Raiffeisen Banknál vezetett 12023008-01036499-00100009 számú számlájára. A közleményrovatban fel kell tüntetni a Felhasználó nevét és felhasználónevét. A Szolgáltatás igénybe vételéről az Üzemeltető számlát állít ki és küld meg a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó/Megrendelő számára. 10.000,-Ft alatti megrendelés esetén a Megrendelő a számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a kiszámlázott összeg átutalással történő megfizetésére az Üzemeltető Raiffeisen Banknál vezetett 12023008-01036499-00100009 számú számlájára. A számlakibocsátó: SpeedLight Photo Agency Kft. 8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 24. Adószáma: 14322901-1-07.

3.2 A közzétett árak bruttó árak, melyek az Üzemeltető alanyi mentessége folytán ÁFÁ-t nem tartalmaznak. A szállítási-csomagolási díj a megrendelés összértékének összegén felül a Megrendelőt terheli, aktuális összege a Képrendelés menüpontban található.

4. Szállítási feltételek

4.1 A megrendelés alapján elkészített rendelés postai úton kerül kézbesítésre. A postaköltség díját a szállítási-csomagolási díj magában foglalja. Az Üzemeltető a rendelést annak visszaigazolását követően legkésőbb 10 munkanapon belül köteles postára adni. Késedelem esetén az Üzemeltető a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles a Megrendelő által megadott elérhetőségeken.

4.2 Amennyiben Felhasználó a regisztráció során az adatait hibásan, hiányosan, figyelmetlenül adja meg, vagy az adataiban - így különösen a szállítási címben - bekövetkezett változásokat az adatbázisban nem vezeti át, az ezekből adódóan keletkezett károkért, késedelmes szállításért egyéb ezen mulasztással összefüggő hátrányos jogkövetkezményekért Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli, a meghiúsult kiszállítás költsége a Felhasználót terheli.

V. Hírlevél

A Felhasználó a regisztráció során, vagy a későbbiekben, a felhasználói fiók beállításainak módosításával nyilatkozhat arról, hogy kíván-e hírlevelet kapni. A kiküldött hírlevelek mindegyikében lehetőséget biztosít az Üzemeltető a hírlevél lemondására a levélben található linkre kattintva.

VI. Tiltott tartalmak

1. Tiltott, jogsértő tartalmak

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon jogsértő tartalmak ne jelenjenek meg. Jogsértő minden olyan, a Weboldalra feltöltött tartalom, amely a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást tartalmaz.

2. Tiltott tartalmak észlelése és bejelentése

2.1 Jogsértő tartalom jelzése

Ha a Felhasználó észleli, hogy a közzé- vagy hozzáférhetővé tett tartalom – véleménye szerint – más személy jogát vagy jogos érdekét sérti, és ezt jelzi az Üzemeltetőnek, – amennyiben a bejelentés megalapozott – az Üzemeltető haladéktalanul gondoskodik a jogsértő tartalom eltávolításáról. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű bejelentések vizsgálatát megtagadja.

2.2 Az Üzemeltető kéri a Felhasználókat, hogy amennyiben a felsorolt rendelkezésekbe ütköző, jogsértő tartalmakat találnak a Weboldalon, azt az Üzemeltetőnek haladéktalanul jelentsék az alábbi e-mail címen: info@speedlightphoto.hu.

3. A Felhasználó hozzáférésének korlátozása, felhasználói fiók felfüggesztése

Az Üzemeltető a jelen Felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket sértő Felhasználó hozzáférési jogosultságát – az eset egyedi jellemzőire tekintettel – ideiglenesen korlátozza. A Felhasználási feltételeket szándékosan vagy ismétlődően sértő Felhasználóval szemben az Üzemeltető rendes felmondást gyakorol, ezzel a Weboldal Szolgáltatásához való hozzáférését véglegesen korlátozza.

VII. Linkek elhelyezése, értesülések vagy információk átvétele

A http://www.speedlightphoto.hu Weboldalra mutató linket az ezen pontban felsorolt feltételek betartása mellett külön engedély nélkül el lehet helyezni egyéb weboldalakon, azonban minden ilyen esetben az Üzemeltetőt az Impresszumban megadott elérhetőségei valamelyikén írásban (postai levél vagy e-mail útján) értesíteni kell a linket elhelyező weboldal üzemeltetőjének elérhetőségei megadásával együtt.

A Weboldalra mutató link elhelyezésének feltételei:

a) a linkelő weboldalnak tartalmaznia kell a http://www.speedlightphoto.hu logóját,
b) a link kizárólag a http://www.speedlightphoto.hu tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása nem lehetséges,
c) a linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy a Weboldal javasolja, vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását,
d) a linkelő weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a http://www.speedlightphoto.hu-ról,
e) a linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy közízlést sértő tartalmat.

A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen jelen Weboldal Üzemeltetője kifogást emel, és annak megszüntetését kezdeményezi.

A www.speedlightphoto.hu Weboldaltól értesüléseket és információkat átvenni csak a Weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) előzetesen írásban engedélyt kér az Üzemeltetőtől,
b) nem módosítja az eredeti információt,
c) a Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.